Ga naar de inhoud

Je kiest voor Humane Wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je wilt de wereld rondom ons leren kennen en begrijpen. Je bent dan ook nieuwsgierig en je wilt op zoek gaan naar antwoorden. Waarom is er armoede? Waarom zijn er oorlogen? Waarom zijn er hooligans? Waarom is er criminaliteit? Wie heeft macht en waarom? Waarom is kunst een meerwaarde voor onze samenleving?

Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

In de tweede graad krijg je een inleiding in gedrags-  en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke richtingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger professioneel (studiegebieden Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs) en het academisch onderwijs (sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis, …).